Fyzikální veličinu ať vyjádří číslo konečné velikosti - racionálně.
                                                  Bezvýsledný výpočet iracionalit vystihuje jiný svět, než je náš.
Iracionality  (neexistující hodnoty veličin)  nemá fyzika, založená odlišně od geometrie Euklidovy a zakřivených.

Euklidův prostor

Geometrické

Modely  časoprostoru

Perspektivní geometrie

Stovky obrázků ověřují:   Je svět hmotou - nebo virtuální realitou?


Resumé   7× k převodu bodového prostoru do perspektivy  (7× obr.)    PDF

OBSAH zcela dole ↓↓, též skryté zdroje                                  

Zraková perspektiva zobrazuje takto         Zrak. perspektiva          a odvozuji ji z bodového prostoru         Diskrétní prostor

                                412×
Ve kterém světě nežijeme?                             Ve kterém světě žijeme?                             412× gif   jpg   png

●   Fyzika jako geometrie   I, II, ... XVIII   ●

           Euklidovská matematika některé geometrické délky popírá  ~  Perspektivní matematika výsledky vypočítá vždy.           
    Sled krychlí tvoří 4D krychli
  • Perspektivní a diskrétní geometrie kompatibilní! Přechod
  • Vjem zploštěné oblohy ke zmenšování stoupajícího Měsíce
  • Racionální výpočty kružnice v perspektivě
  • Oběh Vesmírem a návrat beze změny směru
  • Velký třesk. Model červí díry
  • Zlatý řez racionální 3:2, namísto Euklidovského nestanovitelného (1+√5)/2
  • 4D krychle (sestava) ~ rozvinutý tvar. Kopy obrázků. Povrch 4D koule. 14 témat 4D prostoru. 3D čtyřstěn → 4D pětiobjem. 4D zrak.Kniha.pdf
  • Kvantovaný časoprostor převáděný do perspektivního. Zdroj pulsů luští axiomy STR. Sjednocenou veličinou časoprostoru definovat čas …
— 2 —


Neposuzujeme hmotu, nýbrž její zážitky 
—  Ernst Mach – pohříchu toho nedbáme


Virtuální realita - náš svět


Indická Mája - přelud. Jenže její geometrie je podložená obhajitelnými výpočty.  Kdežto Euklidův prostor zdůrazňují smyslové dojmy: „vždyť to cítím!“

hledí zleva hledí zprava „Hipokampus pracuje jako maják nebo magnetofonová smyčka. Informace, které dostal, vysílá tam, odkud přišly, hodinu za hodinou, opakovaně. Zrakové informace do zrakové kůry, té její části, která sousedí s prvotní zrakovou kůrou. Stejně to dělá s informacemi sluchovými, hmatovými a dalšími.“
[Mozek a jeho duše - František Koukolík. Nakl. Makropulos, 1995, s. 131]

Optický signál jde z očí do kůry mozku, pak do šišinky a nakonec jakoby bezdůvodně zpět do kůry mozku. Co když je pořadí opačné: ať signál jde z šišinky do kůry mozku (A) a z ní zpět do šišinky (B). Signál (A) ať je připravený vesmírným procesorem. Signál (B) se stane zážitkem lidského vnímání.


●   Perspektivní matematika   1, 2, ... 9   ●

  • Ludolfovo číslo určené zrakovým perspektivním prostorem. Vychází z Eulerovy řady pro výpočet π/4 - NOVÉ řešení?
  • Převod diskrétního bodu do iracionální velikosti Euklidova prostoru - závisle na počtu rozměrů - NOVÉ řešení?
  • Lissajousovy obrazce upřesní 1D kruh. Úsečka, ale vykreslená sinusoidou - NOVÉ řešení?
  • Blokové schéma vědeckého poznání
  • Sinusoida obhájí výpočetní vzorce n-rozměrných kružnic, vytvořených v souladu s aritmetickou řadou růstu rozměrů.
  • Souvislost: čtverec → kružnice  a  krychle → koule - ODLIŠNÉ řešení (pro n>3)
  • Euklidova věta v perspektivě - PŘÍKLAD
  • Absolutně přesné hodnoty funkce sinus v perspektivním prostoru
— 3 —


Axiomy speciální teorie relativity (změna plynutí času), zdůvodněné nespojitým prostorem a přetržitým trváním hmoty. Graficky


Perspektivní časoprostor s bodovou sítí
Perspektivní diskrétní časoprostor

Speciální teorie relativity
kvantová

Vesmír, daný pulsy času a úseky délky (Planck), nepřepočteme do Euklidova prostoru.
Avšak lze přepočítat do zrakové perspektivy. Umožní současnou existenci více vesmírů, které si nepřekážejí.
  •  Dokud byl čas v Newtonově fyzice neměnný, pak na něm nebylo co zkoumat. Byl toliko posloupností dějů.
  •  Závislost relativistického času na rychlosti prokazuje, že čas má vlastnosti.
    Není pouhým sledem rovnoměrně řazených obrazů.
    Nabízí se jeho fyzikální podstata.
  •  Čas, odvozovaný z fyzikálních procesů nebo naopak? Paulina-Einstein-(Koch)
Pulsace základem časoprostoru; ve shodě s transformacemi, jež stanovil H. A. Lorentz:
~ 1,85487·10+43 pulsů tvoří 1 sekundu
  a také dráhu světla za 1 sekundu

●   Fyzika jako geometrie VII (STR)   ●Mechanické modely převádějí výpočty zpět - do zážitků lidských smyslů.  Prověřují vzájemný souhlas výpočtů se zážitky


Matematizace diskrétního, Euklidova a perspektivního prostoru   ČLOVĚK JDE KRAJINOU KROKY STEJNÉ DÉLKY:

  • Vysvětlení lineárním světem Euklidovým

    Svět určený rozloženou hmotou:  a2+ b2 = c2
    [MÁJA2 = JÁMA]

    Jenže - někdy fyzikální veličiny neexistují (?), protože jejich výpočet je bezvýsledný!  • Člověk vnímá nachystané obrazy  [MÁJA]

    Je i druhé vysvětlení. Chodec - středový pozorovatel, má každý další krok opět první. Nikdy neudělá druhý - kratší krok,
    protože vždy zůstává středem stlačených souřadnic perspektivního prostoru:   a + b = c

    Každý další krok je stejné délky, aniž by žil v lineárním světě.  • „I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku“
      —  Johann Wolfgang von Goethe


    Vysvětlení k významu perspektivního prostoru           STOP »

    Diskrétní prostor vede do perspektivního

    Důvod iracionalit

    Výpočet délky úhlopříčky čtverce je bezvýsledný.

    Ani čas - v trvání √2 sekund - hodiny nikdy neposkytují.

    hodiny

    Iracionality vznikají přepočtem do 1D prostoru -

     naznačují hypotetičnost Euklidova 2D prostoru.


    „Jestliže mohu mechanický model vytvořit, mohu věc pochopit“
      —  William Thomson - Kelvin


    „Na druhé straně se však dnes stále více ukazuje i to, že v myšlence kontinua je nějaká záhada, začínající budit dojem něčeho nezdravého. Prostě kontinuum začíná budit nedůvěru odborníků. Tito odborníci začínají volat po revizi všeho, co s kontinuem souvisí. Chtějí nahradit kontinuum něčím nespojitým, chtějí kvantovat matematiku nějak podobně, jako již předtím začali fyzikové kvantovat fyziku. Ozývají se další a další hlasy, požadující znovuprověření všeho, co bylo vybudováno na pojmu nekonečně malé veličiny, byť by to byly matematické vzorce a metody nesčetněkrát prověřené praxí. Tito odborníci ukázali, že lze stejné vzorce odvodit i z představ "kvantované" matematiky, pracující nikoli s veličinami nekonečně malými, nýbrž velmi malými.“

    [Kde začíná budoucnost - Jiří Mrázek a kol. Naše vojsko, Praha 1989]
    3D kříž obíhá povrchem 4D krychle
    Trojrozměrné těleso (3D kříž) na povrchu 4D krychle.
    Od jeho středu ke konci ramena je vždy stejně daleko - 1 krok    „Příroda nezná skoků“  -  nabádali středoškolští profesoři fyziky ještě dlouho ve 20. století.  Mýlili se


    Video 2D
                      Flatland●   Fyzika krátce 1, 2, … 15 a video   ●

    ● Důvody prostorů Euklidova, bodového, perspektivního - ten odstraní i iracionality vyšších odmocnin
    ● Popis virtuální reality v denním životě: v batyskafu hledat ztracenou ponorkuPonorka
    ● Život s dvojrozměrným časem
    ● A. Einstein odmítal důležitost matematiky ● Ošemetnost mechanického modelu ● Video, příběh k 2D prostoru ● A jiné

    — 4 —


      „Žádné náboženské vyznání nehřešilo zneužíváním metafyzických výrazů tolik jako matematika“  —  Ludwig Wittgenstein (1929)   Fyzika?


    Blokové schéma člověka:
    ~ Kde vzniká hmota? Nad světem, jako virtuální realitou,
    roku 2007 uvažoval vědec Brian Whitworth [1]
    ~ „If the universe is a computer running
    along conventional programming lines, then who are we?“
    [3]
    Časová základna - Procesor - Převodník - Pozorovatel
     - Mysl - Všeobecná paměť prostoru.     (2× schéma)
    Blokové schéma člověka - stručně   14 KB
    PDF   4× A4
    Blokové schéma člověka    24 KB
    PDF   5× A4    Návaznost opakovaných životů vystihl i blog
    Geometrické zdroje fyzikálního poznání.
    Návaznost prostorů Euklidova, diskrétního a perspektivního.
    Současně a nově. (2× schéma):
    Blokové schéma vědeckého poznání   3 KB
    PDF  1× A4
    Různé rady.Vaše nelogická mysl spoléhá na chybnou matematiku a čísla. Není schopna chápat nejjednodušší věci.       (3× obrázek):
    Je to součást genetického naprogramování vašeho druhu
    Prokázat Konstruktéra   12 KB
    PDF  3× A4


    Omyly nenajdeme v matematice.  Docení fyzika příčinu bezvýsledných výpočtů v preferovaných prostorech?

    Deník Britské listy.cz
       Staroegyptské chrámové papyry:            

     Nikdy neotevřít dveře ani sebemenšímu zlu,
    neboť za tímto se vloudí řada jiných, větších


    Vliv zpětné vazby

    Ztraceni v provozu (Jiří Pehe)

    „Sarajevo“ po česku (Petr Žantovský)

    Bohumír Tichánek

    679 61 Letovice, ČR

    Odezvy ±

    www.tichanek.cz


    Fórum Modely
                      časoprostoru

    Nabízené  geometrické prostředí  není výpočetní  náhradou  Euklidova prostoru  -  nýbrž  hledá  konstrukci Vesmíru  —   je to nemožnej cíl?

    Dnešní bláznovství je vědou zítřka    Modely časoprostoru
    — 1 —
    Fyzika  jako  geometrie
    - 2 -
    Perspektivní matematika
    - 3 -
    Fyzika krátce 15×
    - 4 -
    –––––––►
    + 6, 7, 8, 9
    OBSAH
    - 5 -


    Flag Counter


    — 1 —